I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line na Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki Przyszłości” (zwanym dalej: Forum), które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 r., organizowane przez Oddziały Wielkopolski, Lubuski, Śląski i Zachodniopomorski  Krajowej Izby Doradców Podatkowych reprezentowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych (zwanym dalej: Organizator), oraz warunki uczestnictwa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Forum i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunki w postaci przerw kawowych i lunchu.
 4. Definicje:
  Organizator – Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, NIP: 526-26-10-268.
  Forum – Forum Podatkowe Poznań 2019 “Podatki Przyszłości”, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2019 r. w Poznaniu.
  Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Forum poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora www.forumpodatkowepoznan.pl lub w panelu mDoradca www.mdoradca.krdp.pl – system internetowy dla doradców podatkowych.

II. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU I PŁATNOŚĆ

 1. Uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w Forum na podstawie przesłanego i opłaconego zgłoszenia on-line na stronie internetowej Organizatora lub w panelu mDoradca – system internetowy dla doradców podatkowych.
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.forumpodatkowepoznan.pl lub w panelu mDoradca – system internetowy dla doradców podatkowych jest jednoznaczne z zawarciem przez Uczestnika umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony na stronie internetowej Organizatora dotyczącej Forum pakiet uczestnictwa.
 3. Płatność powinna zostać dokonana na rachunek i dane otrzymane podczas rejestracji w terminie 72 godzin od daty rejestracji. W przypadku braku wpłaty po tym terminie zgłoszenie zostanie anulowane. Po otrzymaniu płatności Organizator w ciągu 14 dni wystawi na życzenie fakturę VAT. Dokonanie płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Forum.
 4. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą Forum.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 6. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia on-line w imieniu Uczestnika oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Uczestnika, w szczególności do zawarcia umowy z Organizatorem oraz posiada zgodę na przetwarzanie oraz przekazanie Organizatorowi danych osobowych Uczestnika.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika oraz zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników.
 8. Udostępnienie przez Uczestnika Forum swoich danych osobowych w czasie wydarzeń organizowanych w ramach Forum, w szczególności przekazanie Organizatorowi wizytówki, będzie uznawane za wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych Partnerom Forum, których lista jest dostępna pod adresem www.forumpodatkowepoznan.pl.
 9. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła Uczestnikowi drogą elektroniczną informację potwierdzającą zgłoszenie, które jest potwierdzeniem rezerwacji udziału.

III. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Uczestnik ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z udziału w Forum w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu wpłaconych środków przez Zgłaszającego w terminie 14 dni od złożonej rezygnacji. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum po 12 kwietnia 2019 r. Uczestnikowi nie będą zwrócone wpłacone środki.
 2. Rezygnację z udziału w Forum należy dokonać na adres e-mail: info@forumpodatkowepoznan.pl. Wykreślenie z listy Uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia wykreślenia ze strony Organizatora.

IV. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres e-mail: info@forumpodatkowepoznan.pl, w terminie 14 dni od daty zakończenia Forum.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), data Forum, powód reklamacji i uzasadnienie.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.
 5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Organizator ma roszczenia finansowe.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, miejsca odbycia Forum oraz do jego odwołania. W przypadku odwołania Forum Organizator dokona zwrotu wpłaconych środków przez Zgłaszającego w terminie 14 dni od podjęcia decyzji o odwołaniu, co wyłącza prawo do dochodzenia przez Zgłaszającego innych roszczeń związanych z faktem odwołania Forum.
 2. Koszt przejazdu na Forum i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Close Menu