Szanowni Państwo

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO, poniżej wskazuje się na szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania udostępnionych przez Państwa danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
  NIP: 526-26-10-268. Dane kontaktowe: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/10, 02-362 Warszawa, telefon: +48 22 578 50 00.
 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe, aby:
  • zorganizować Forum Podatkowe Poznań 2019 „Podatki Przyszłości” w Poznaniu,
  • informować o przebiegu Forum jego uczestników,
  • wystawić fakturę,
  • promować Forum,
  • sporządzać i publikować sprawozdania o Forum,
  • prowadzić wszelkie formy marketingu bezpośredniego działalności prowadzonej przez Administratora danych,
  • archiwizować dane
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być: − wyrażona przez Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, − prawnie uzasadniony interes Administratora danych realizowany przez Administratora danych lub osobę trzecią, w szczególności marketing bezpośredni prowadzony przez Administratora danych działalności – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe będą przekazywane:
  • Krajowej Izbie Doradców Podatkowych,
  • podmiotom, które są dostawcami usług IT dla Administratora danych,
  • podmiotom, które będą dokonywać przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO na wyraźne udokumentowane polecenie Administratora danych.
 4. Inspektor danych osobowych
  Inspektorem danych osobowych jest Pan Rafał Sadowski, e-mail: rafal.sadowski@kidp.pl, telefon: +48 22 578 50 24.
 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przechowane do zakończenia Forum Podatkowego Poznań 2019 „Podatki przyszłości” lub do czasu realizacji innych celów, na które zgoda została udzielona, lub do chwili odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  po spełnieniu warunków i przesłanek określonych przepisami RODO:
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe,
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, np. w sytuacji, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych,
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, które mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator danych przesłał te dane do innego administratora pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe,
  • prawo wycofania zgody, przy czym z uwagi na możliwość przetwarzania Państwa danych na podstawie innych przesłanek, o których mowa w pkt 2 powyżej, w przypadku cofnięcia zgody, będą mogły one być nadal przetwarzane pod warunkiem zaistnienia celów i innych podstaw prawnych, o których mowa w pkt 2.
 7. Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich przetwarzanie jest konieczne do zapewnienia Państwu czynnego udziału Forum Podatkowym Poznań 2019 „Podatki przyszłości”. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Close Menu