Zaproszeni Członkowie Rady Naukowej
przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński (UJ)
Prof. dr hab. Teresa Famulska (UE)
Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz (UAM)
Prof. dr hab. Mariola Lemonnier (UWM)
Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (UW)
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (UŁ)
Prof. dr hab. Paweł Borszowski (UWr)
Prof. dr hab. Ziemowit Kukulski (UŁ)
Prof. dr hab. Marcin Jamroży (SGH)

Sylwetki Prelegentów

Dr Adam Bartosiewicz

Doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. książek: VAT, Komentarz (Warszawa 2019) Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz (Warszawa 2011), VAT. 1556 wyjaśnień i interpretacji (Warszawa 2011), PIT. Komentarz (wyd. 4, Warszawa 2014), Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Zasiada w Radzie Programowej miesięcznika Monitor Podatkowy.

Dr Arkadiusz Bernal

Dr nauk ekonomicznych zatrudniony w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor licznych publikacji dotyczących opodatkowania, w tym dwóch książek: Zjawisko uchylania się od opodatkowania i metody jego ograniczania; Podatek od wartości dodanej – studium przerzucalności podatku na konsumentów, pracowników i dawców kapitału. Prowadzi szkolenia z finansów i opodatkowania dla przedsiębiorców i administracji skarbowej.

Iwona Biernat-Baran

Prawnik, doradca podatkowy. Członek zarządu w Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Trener, wykładowca z zakresu problematyki podatkowej. Autorka licznych publikacji o tematyce podatkowej oraz organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych, na których prezentuje tematy związane z prawem podatkowym. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Jest członkiem KRDP, członkiem komisji prawnej KRDP oraz Przewodniczącą Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Profesor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Naukowo zajmuje się prawem podatkowym: autor 750 opracowań naukowych i popularnych z tej dziedziny. Członek Rady Naukowej przy KIDP, członek Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Podatkowych, członek Rady Naukowej Biuletynu KIDP “Doradca Podatkowy”. Wyróżniony odznaką “Za szczególne zasługi dla KIDP”.

Dr Mariusz Cieśla

Członek Komitetu Podatkowego przy Pracodawcach Polskich oraz wieloletni delegat i członek Fiscal Committee w Confédération Fiscale Européenne, sekcja Indirect Tax - VAT. Posiadał swoją stałą rubrykę poradnikową w „Tygodniu w Tydzień” oraz w nieistniejącym już „Nowym Echu”. W latach 2000 – 2001 był ekspertem prawnym ubezpieczeń komunikacyjnych, pełniącym cotygodniowe dyżury przy telefonie i jednocześnie publicystą „Giełdy Samochodowej” oraz „Auto Moto TRUCK”. Jego publikacje są drukowane w wielu fachowych gazetach takich jak "Rzeczpospolita", "Forum Doradców Podatkowych" czy periodykach wydawnictwa Wiedza i Praktyka. W 2002 roku pełnił rolę eksperta portalu Onet.pl zajmując się podatkiem VAT. Od 2004 roku był doradcą podatkowym obsługującym portal www.pit.pl w zakresie udzielania porad przez Internet.

Dr Andrzej Dmowski

Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, uprawniony do wykonywania czynności brokerskich, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) na Podyplomowych Studiach Cen Transferowych, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim (UW), Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego, wykładowca na kursach dla samorządów zawodowych: Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP), Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).

Grażyna Filipiak

Biegły rewident ,wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr 10994; doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych pod nr 9531; właściciel firmy audytorskiej nr 3222; właściciel biura rachunkowego; wykładowca w zakresie prawa podatkowego oraz prawa bilansowego w Oddziale Wielkopolskim w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Dr Agnieszka Franczak

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego.

Prof. Wiktor Gabrusewicz

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, biegły rewident, od 2011 roku Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 1998-2013 był kierownikiem jednej z najstarszych Katedr Rachunkowości w uczelniach ekonomicznych w Polsce i największej Katedry na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przyczynił się istotnie do jej rozwoju naukowego (wypromował 15 doktorów, był patronem 6-ciu doktorów habilitowanych). Pod Jego kierunkiem około 1.200 osób uzyskało tytuł magistra, głównie z rachunkowości.

Katarzyna Gierczak-Grupińska

Prezes Fundacji Firmy Rodzinne - socjolog, MBA o profilu HR, dyplomowany lider zmiany społecznej oraz facylitator w międzynarodowym programie New Leader Circle w ramach FBN International. Od 2011 roku założycielka i prezes Fundacji Firmy Rodzinne ffr.pl. W ramach Fundacji utworzyła oddział FBN International w Polsce. Członek założyciel IFR. Współwłaściciel rodzinnej firmy GELG gelg.pl, która zajmuje się wielkoseryjną obróbką metalu. Uparcie i wytrwale tworzy przestrzeń dla firm rodzinnych od 2006 roku, tak, aby na podstawie doświadczeń i wiedzy praktycznej nie potykać się o te same kamienie i nie popełniać podobnych błędów tracąc cenny czas. Promuje parasolową markę dla wszystkich firm rodzinnych „drzewko” Firma Rodzinna, która jest symbolem dumy rodzinnych przedsiębiorców oparta na wartościach: Tradycja, uczciwość odpowiedzialność na pokolenia.

Dr Marcin Gołembski

Współlider inicjatywy Wsparcie Decyzji (www.wsparciedecyzji.pl) , doktor nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 14 lat trener oraz konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania oraz przywództwa. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz doradztwa biznesowego dla kilkudziesięciu firm z różnych branż. Jest współtwórcą i kierownikiem elitarnych trenersko – menedżerskich studiów podyplomowych „Master of Business Training”, realizowanych na UE w Poznaniu. Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze (m.in.. jako prezes zarządu, członek zarządu, członek rady nadzorczej) w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej jak i usługowej.

Maciej Guzek

Doradca podatkowy, Partner Associate w Deloitte Doradztwo Podatkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradzania klientom krajowym i międzynarodowym w kwestiach związanych z działalnością na rynku dóbr przemysłowych, w branży nieruchomościowej oraz w branży energetycznej. Specjalizuje się w tematyce związanej z podatkiem dochodowym od osób prawnych, w tym w szczególności w tematyce związanej ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, oraz w zagadnieniach związanych z regulacjami zmierzającymi do przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (w tym w szczególności regulacji klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania i regulacjami dot. informowania o schematach podatkowych). Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współautorem komentarza do klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (CH Beck, 2018).

Piotr Hans

Biegły rewident, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK. Wykładowca, członek Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Wykładowca na studiach podyplomowych UE w Poznaniu. Od 2012 roku zrealizował ponad 1.500 godzin szkoleniowych. Ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości, Studium podyplomowe prawa gospodarczego, a także Studium pedagogiczne (nauczycielskie) na UE w Poznaniu. Absolwent alternatywnego programu MBA „Management 2017” ICAN Institute. Pracował w firmie audytorsko-doradczej (w Departamencie Audytu oraz Departamencie Doradztwa Gospodarczego). Obecnie pełni funkcję Doradcy Zarządu Grupy Kapitałowej oraz Członka Zarządu i Prokurenta spółki kapitałowej, a także doradcy i mentora przedsiębiorców.

Prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska

Profesor nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Podatków w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką ponad dwustu publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa i podatków. Doradca podatkowy. Posiada doświadczenie zawodowe jako księgowa, główna księgowa i doradca podatkowy. W pracy naukowej wskazuje na nierozerwalność prawa podatkowego i nauki finansów przedsiębiorstwa. Od latach 2007-2010 Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów, a w latach 2014-2018 członek komisji.

Dr Artur Jastrzębowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Prowadzi m.in. przedmioty realizowane pod auspicjami ACCA. Pracuje jako główny księgowy w jednej z poznańskich spółek, zajmuje się także doradztwem gospodarczym.

Adam Kałążny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiował również na Wydziale Prawa Irkuckiego Uniwersytetu Państwowego w Irkucku (Rosja). Obecnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (temat rozprawy doktorskiej: „Opodatkowanie infrastruktury podatkiem od nieruchomości”). Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności dotyczących zagadnień związanych z podatkami majątkowymi. Ekspert w dziedzinie podatku od nieruchomości w branży energetycznej, wydobywczej i produkcyjnej. Na co dzień kieruje Zespołem ds. Podatku od nieruchomości w warszawskim biurze Deloitte.

Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

Profesor tytularny nauk ekonomicznych, magister prawa, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry Rachunkowości UEP ,Członek Zarządu Głównego SkwP na kadencję 2015-2018, 2009-2014 dwie kadencje członek Komitetu ds. Krajów Rozwijających się przy Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),Członek Zarządu Głównego SkwP na kadencje 2015-2018, 2009 r., nominowana przez Komisję Europejską na przedstawiciela porządku publicznego w Radzie Nadzorczej Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG), 1998-2002 wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, 1987-1989 wykładowca na Uniwersytecie w Zaria w Nigerii, wielokrotnie nagradzana za pracę naukową, w tym Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i nagrodami Rektora UEP, autorka ponad 150 publikacji naukowych, wypromowała 17 doktorów i ponad 700 magistrów. Odznaczona min.: Komandor Narodowego Orderu Zasług Republiki Francuskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Tomasz Karpiński

Biegły rewident, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2003-2005 studiował również na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster oraz Fachhochschule w Stralsund. Tomasz posiada blisko piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym. Swoje doświadczenie zdobył pracując dla międzynarodowej firmy doradczej oraz pracując na stanowisku kierowniczym jednej z czołowych sieci dyskontów spożywczych w Polsce. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. finansowych jednej ze spółek akcyjnych działających w branży medycznej oraz jest współwłaścicielem firmy AKP Karpiński Rosa Sp. z o.o. w Poznaniu. Był ekspertem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za opiniowanie projektu standardu - działalność deweloperska. Od 2011 roku zrealizował ponad 1.000 godzin szkoleniowych z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz procedur badania sprawozdań finansowych.

Marcin Kawka

Biegły rewident, Członek Zarządu RSM Poland Audyt, Członek Zarządu Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz Politechniki Poznańskiej na kierunku informatyka. Specjalista z zakresu badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych, w tym sporządzonych wg MSSF. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył również w wielu projektach due diligence w kraju i za granicą. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prowadzący szkolenia z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości. Prywatnie zapalony biegacz i piłkarz.

Dr hab. Marta Kluzek, prof. nadzw. UEP

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Pracownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doradca podatkowy. Autorka licznych publikacji dotyczących głównie opodatkowania. Prowadzi ćwiczenia, wykłady, seminaria magisterskie i doktoranckie, realizowane na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, doktoranckich i MBA, w tym z opodatkowania dla specjalności ACCA. Recenzentka artykułów naukowych dla Journal of Business Economics and Managements i Journal of Organizational Change Management oraz artykułów i monografii w języku polskim. Współpracuje jako ekspert z Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej. Równolegle od 1997 roku prowadzi także biuro rachunkowe.

Dr Mikołaj Kondej

Praktykujący radca prawny i doradca podatkowy. Pracuje w poznańskim zespole postępowań podatkowych PwC. Autor komentarza poświęconego przepisom materialnoprawnym klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania oraz monografii poświęconej cywilnoprawnym granicą optymalizacji podatkowej przed wprowadzaniem klauzuli. W ramach swojej działalności zawodowej na co dzień doradza największym przedsiębiorcom w Polsce w rozliczeniach z fiskusem oraz sporach z władzami skarbowymi.

Bartosz Kubista

Adwokat i doradca podatkowy. Członek Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji, w której pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Informatyzacji. Członek Komisji Prawnej KRDP. Specjalizuje się w tematyce cen transferowych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. Autor publikacji naukowych poświęconych prawu podatkowemu. Trener, wykładowca z zakresu problematyki podatkowej. Stały trener przy Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Katowicach oraz Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie.

Dr Anna Leszczyłowska

Adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Poczdamie w trybie co tutelle. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m.in. wpływu podatku dochodowego na decyzje przedsiębiorców oraz ekonomicznej analizy prawa podatkowego, w tym przepisów o niedostatecznej kapitalizacji. W badaniach wykorzystuje podejście empiryczne i mikrosymulacyjne. Jest autorką publikacji naukowych, w tym monografii „Współczesne koncepcje podatku dochodowego” (PWE, 2014). Prowadziła wykłady na Wirtschaftsuniversität w Wiedniu i odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. Jest stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Narodowego Centrum Nauki.

Leszek Lewandowicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: UEP), doradca podatkowy od 2003 r., posiada także wieloletnie doświadczenie w administracji skarbowej. Od kilkunastu lat związany ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce jako wykładowca w zakresie prawa podatkowego, oraz od 2011 r. członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk

Profesor nauk prawnych; kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Członek International Fiscal Association (IFA), członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), w latach 2008-2016 członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Fianansów; w latach 2014-2016 członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Fianansów; posiada długoletnie doświadczenie zawodowe jako doradca podatkowy; specjalizuje się w międzynarodowym i europejskim prawie podatkowym oraz opodatkowaniu działalności gospodarczej; autorka i redaktor naukowy licznych publikacji z tego zakresu.

Dr inż. Paweł Małecki

Doradca Podatkowy, posiada również uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Doktor nauk technicznych w zakresie materiałoznawstwa i autor licznych publikacji z tej dziedziny. Prawem podatkowym zajmuje się od 1995 r. prowadząc Kancelarię Doradztwa Podatkowego PAMA s.c. oraz KDM Kancelarię Doradców Małecki i Wspólnicy sp. z o.o. Autor dziewięciu książek z zakresu prawa podatkowego (w tym komentarzy do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Publikuje regularnie artykuły i wypowiedzi eksperckie w dziale prawnym „Rzeczpospolitej” oraz w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. W latach 2002–2006 był członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, gdzie działał w Komisji Prawa Podatkowego. Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego przy Ministrze Finansów.

Dr Paweł Mańczyk

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył w 2015 roku aplikację radcowską, jednak nigdy nie podchodził do egzaminu zawodowego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych na temat prawa podatkowego, w szczególności podatków i opłat lokalnych. Naukowo zainteresowany prawem i postępowaniem podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych oraz prawem samorządu terytorialnego (w szczególności gminnego). Od 2 lat prowadzi na WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego warsztaty podatkowe dla studentów kierunku ekonomiczno-prawnego, których ukończenie jest jednym z warunków uzyskania przez tych studentów dyplomu ukończenia studiów, które na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a KIDP zwalniają ww. studentów z części pisemnej egzaminu zawodowego na doradcę podatkowego.

Prof. dr hab. Adam Mariański

Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy; partner zarządzający w Mariański Group, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego" i Biuletynu „Doradca Podatkowy”. Autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Tomasz Michalik

Doradca podatkowy, partner w MDDP. Autor komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 15. wydań, współautor polskiej części „VAT in Europe” wydawanej przez IBFD, autor licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Członek Grupy Ekspertów ds. VAT Komisji Europejskiej. W latach 2011 - 2014 członek Komitetu Podatkowego ds. Podatków Pośrednich Europejskiej Konfederacji Doradców Podatkowych (CFE). Przez Chamber's Global, International Tax Review, The European Legal 500 uznawany za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. W latach 2010-2014 przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Barbara Misterska-Dragan

Biegły rewident, zastępca Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości, Prezes Firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser sp. z o.o. Posiada bogate doświadczenie w rachunkowości i finansach oraz badaniu sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Uczestniczyła w wielu projektach z zakresu doradztwa biznesowego obejmujące min: due diligence, wyceny, restrukturyzacje. Jest wykładowcą z zakresu rachunkowości w tym MSSF, standardów badania sprawozdań finansowych, kontroli wewnętrznej i finansów.

Zdzisław Modzelewski

Doradca podatkowy, partner GWW Tax. Zajmuje się podatkami od 1996 r., kiedy będąc jeszcze studentem rozpoczął pracę dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowaniach związanych z tym podatkiem. Od 1997 r. regularnie (kilka tysięcy wystąpień) występuje w charakterze prelegenta na szkoleniach, wykładach oraz konferencjach dla pracowników służb księgowych, urzędników skarbowych, doradców podatkowych, jak i kadry zarządzającej odpowiedzialnej za sprawy podatkowe lub finansowe. W GWW od 2015 r.

Łukasz Motała

Ekonomista, Biegły rewident, Prezes Zarządu 4AUDYT sp. z o.o. Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalista z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie z dziedziny Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF), sporządzania prospektów emisyjnych oraz przygotowywania dokumentów informacyjnych na alternatywny system obrotu NewConnect. Posiada doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, były pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od wielu lat prowadzi szkolenia oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz audytu zewnętrznego.

Dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP.

Pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Koordynator Programu CIMA na UEP. Kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse oraz Business Accounting we współpracy z CIMA. Wykładowca programów MBA. Prowadzi badania naukowe w zakresie rachunkowości zarządczej, systemów informacyjnych rachunkowości, sprawozdawczości finansowej. Autor kilkunastu opracowań dla podmiotów gospodarczych z zakresu rachunku kosztów i parametryzacji systemów informatycznych w obszarze rachunkowości.

Dr Jarosław Neneman

Wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a wcześniej długoletni wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2004-2005, 2006 oraz 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. W latach 2010-2014 społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu; od 2011 przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kiedy nie pracuje w Ministerstwie Finansów, wykłada mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową. Publikuje również raporty i analizy ekonomiczne głównie dotyczące podatków oraz tworzy materiały dydaktyczne do nauczania ekonomii.

Wanda Nowak

Doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończone Studia Doktoranckie na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autorka publikacji i książek z dziedziny podatków oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Od 2014 roku wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku “Doradca podatkowy” na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Maciej Ostrowski

Biegły rewident, absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) na Wydziale Ekonomika Produkcji. Prezes Rady Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wspólnik i Prezes Zarządu firmy audytorskiej „Idea Audyt”, biegły sądowy. Specjalista w dziedzinie rewizji finansowej oraz badań sprawozdań finansowych, wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Przemysław Powierza

Tax Partner, doradca podatkowy (nr wpisu: 11204), tłumacz przysięgły języka niemieckiego (nr wpisu: TP/86/09). Absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył studia na Wydziale Ekonomii (BWL), ze specjalizacją Podatki i optymalizacja podatkowa. W 2009 roku uzyskał tytuły doradcy podatkowego oraz tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Do RSM Poland dołączył w 2005 roku. Dwa lata później został menadżerem Działu Obsługi Klientów Niemieckojęzycznych (tzw. German Desk), a od 2009 roku jest Partnerem w Dziale Doradztwa Podatkowego, odpowiedzialnym głównie za projekty doradcze obejmujące problematykę podatku od towarów i usług (VAT) oraz spory z organami podatkowymi (włącznie z reprezentowaniem przed sądami administracyjnymi). Wykładowca na kursach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Opublikował szereg artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Lidia Skudławska

Prezes Zarządu Morison Finansista Audit sp. z o.o., biegły rewident, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rewizji finansowej i rachunkowości . Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według MSSF (w tym spółek giełdowych) oraz ustawy o rachunkowości, doradztwie w procesie fuzji i przejęć, przekształceń, podziałów oraz wnoszenia aportów, przygotowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych, przeprowadzania analiz ekonomiczno – finansowych, wycen przedsiębiorstw i udziałów, znaków towarowych i praw autorskich. Koordynuje prace zespołów rewizyjnych i zajmuje się kontrolą jakości prac biegłych rewidentów. Posiada duże doświadczenie dydaktyczne w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Anna Sokołowska

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prawem podatkowym zajmuje się od 1999 roku. Doświadczenia zawodowe zdobywała najpierw w organach podatkowych a następnie jako wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych. Od 2009r. Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie orzekający w sprawach podatkowych .Jest wieloletnim trenerem i wykładowcą z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej a także autorką i współautorką szeregu opracowań z tej dziedziny.

Witold Solski

Doradca i ekspert ds. nieruchomości. Interim Manager. Przedsiębiorca. Lobbysta. Rzeczoznawca Majątkowy. Prezes Zarządu Kancelarii Doradczej Solski i Partnerzy. Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Wielkopolska. Wice Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Absolwent poznańskich szkół wyższych: UAM i UE oraz PP. Człowiek spełniony, dzielący się z innymi ludźmi swą wiedzą i doświadczeniem, poprzez aktywną pracą wolontariusza, w odpowiedzialnych społecznie instytucjach.

Radomir Szaraniec

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji, członek Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa oraz Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP. Prowadzi kancelarię doradcy podatkowego, jest wiceprezesem zarządu Kancelarii Podatkowej Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o. spółki doradztwa podatkowego. Pełni funkcję syndyka masy upadłości w postępowaniach upadłościowych przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz funkcję nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Mikołaj Trzeciak

Biegły Rewident, Zastępca Prezesa Rady Regionalnej PIBR w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, badania sprawozdań finansowych wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF, US GAAP), doradztwa transakcyjnego oraz wyceny przedsiębiorstw. Jest również wykładowcą w zakresie finansów i rachunkowości oraz standardów badania sprawozdań finansowych.

Dr Michał Wilk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny i doradca podatkowy, partner w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, Z-ca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego. Członek zarządu Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego, członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association).

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatków w Mariański Group, członek zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, prawnik. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w trakcie współpracy oraz doradztwa dla podmiotów krajowych i zagranicznych. Doradza w zakresie podatków bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z unikaniem międzynarodowego podwójnego opodatkowania. Sporządza dokumentacje transakcji między podmiotami powiązanymi, analizy porównawcze cen transferowych, dokumentację pomocniczą do transakcji restrukturyzacyjnych. Jest autorem licznych publikacji, szczególnie z zakresu prawa podatkowego oraz konsekwencji podatkowych zarządu sukcesyjnego. Prelegent na licznych szkoleniach, konferencjach i kursach.

Piotr Woźniak

Biegły Rewident (nr: 11625), Członek ACCA. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń due diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA, między innymi sprawując nadzór nad departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości w tym: „Rachunkowość zabezpieczeń”.

Close Menu